Vastgoed actualiteit

Iedereen kan zien hoe energieverslindend uw woning is

Met een nieuwe Vlaamse webapplicatie kan iedereen het energieprestatiecertificaat (EPC) van uw woning zien. Kan dat zomaar?
Het energieprestatiecertificaat (EPC) geeft weer hoe energiezuinig of -verslindend uw woning is. Dat gebeurt via een label, van A+ tot F. F staat voor zeer energieverslindend en A+ voor bijzonder energiezuinig. In het EPC staan ook aanbevelingen om uw woning energiezuiniger te maken, en dus een betere score te halen.

Sinds begin oktober zijn energieprestatiecertificaten door iedereen raadpleegbaar via een nieuwe webapplicatie van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Daarin zitten alle EPC's voor residentiële woningen en appartementen in Vlaanderen die minder dan tien jaar geleden werden opgemaakt. Ook het EPC bij nieuwbouw wordt online raadpleegbaar. Voor appartementsgebouwen kunt u nagaan of er een EPC voor de gemeenschappelijke delen werd opgemaakt.

Ook EPC’s van kleine niet-residentiële gebouwen, zoals een school, een woning met tandartspraktijk of de plaatselijke bakker, kunnen worden opgezocht.

Wilt u een gebouw of woning huren of kopen, en nakijken of het gecommuniceerde EPC-label klopt? Dan kunt u dat dus via de webapplicatie van het VEKA. Het volstaat het adres van het gebouw in te vullen om het EPC-label te kennen. 'Geregeld zien we dat verouderde of uitzonderlijk zelfs vervalste EPC’s worden gecommuniceerd. Met de online tool kan het EPC-label nu gedubbelcheckt worden', zegt Samir Louenchi, administrateur-generaal van het VEKA.

Niet alle informatie
Niet alle informatie uit het EPC is via de webapplicatie raadpleegbaar. Als voor een bepaald adres een geldig EPC beschikbaar is, staat de datum van de opmaak van het EPC erbij vermeld, alsook het type, de energiescore uitgedrukt in kWh/m²/jaar en het EPC-label. De resterende detailinformatie uit het EPC is voorbehouden voor de eigenaar of de huurder.

Let wel: het is niet omdat het EPC nu door iedereen raadpleegbaar is dat de verplichting vervalt om het EPC te vermelden als u een woning te koop of te huur zet. In elke advertentie of bekendmaking bij overdracht of verhuur van een woning moet minstens de energiescore of het EPC-label vermeld worden. Bij de overdracht van een gebouw met een slechte energieprestatie moet ook vermeld staan dat er een renovatieverplichting op het gebouw rust.

Ter herinnering: Vlaanderen kent sinds dit jaar een renovatieplicht. Koopt u een huis of appartement met een slecht energielabel (E of F), dan moet u die woning binnen vijf jaar renoveren tot minstens label D.

Privacy
Dat die info bij een verkoop of verhuur moet worden meegegeven klinkt aannemelijk. Maar of iedereen zomaar moet weten hoe energiezuinig een huis al dan niet is? Gaat de overheid niet een stap te ver door die informatie voor iedereen beschikbaar te maken?

'Het actief openbaar maken van het EPC-label is bij decreet geregeld door de Vlaamse wetgever, via het Energiedecreet van 8 mei 2009', zegt VEKA-woordvoerder Lotte Ringoot. 'Het doel is burgers, bedrijven en organisaties te sensibiliseren en te informeren over de energie-efficiëntie van gebouwen en hen ertoe aan te zetten energiebesparende maatregelen te nemen. Potentiële kopers en huurders kunnen zo bovendien controleren of de gegevens die in de advertentie vermeld staan correct zijn. Het is niet mogelijk individuele EPC-labels te verbergen.'

Ringoot nuanceert het privacyaspect en het gevaar dat de databank voor commerciële doeleinden misbruikt zou worden. 'Het EPC-label is een globaal gebouwgebonden gegeven. Het is niet van dezelfde orde als persoonsgegevens, zoals religie, geslacht of politieke voorkeur. Het EPC-label geeft alleen de globale energieprestatie van een gebouw weer, het bevat geen detailinformatie.'

Ondernemers kunnen niet louter uit het EPC-attest afleiden of u al dan niet beschikt over zonnepanelen of voldoende isolatie, klinkt het nog. 'Slechte EPC-labels gaan vaak samen met verouderde, niet-gerenoveerde huizen. In die zin voegt de tool op het vlak van renovatiemogelijkheden maar beperkte informatie toe aan wat al in het straatbeeld zichtbaar is.'

Maxime Korber, advocaat bij PC Advocaten gespecialiseerd in huurrecht en privacy, heeft wel bedenkingen. 'In haar advies stelde de Gegevensbeschermingsautoriteit dat energieprestatiedata vaak als een unieke dataset koppelbaar zijn aan een natuurlijke persoon. Als de beschikbare data in combinatie met andere elementen kunnen leiden tot unieke identificatie van een persoon, dan is volgens mij de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dan dat de persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt voor rechtmatige doeleinden en dat de verwerking proportioneel moet zijn.'

Gerichte reclame
Het valt volgens Korber te betwijfelen of het openbaar maken van de EPC-gegevens een proportionele maatregel is ten aanzien van het doel dat wordt nagestreefd. 'De huidige regels die verhuurders en eigenaars ertoe verplichten de energiescore van de woning kenbaar te maken met een EPC-attest bieden al afdoende waarborgen aan de huurders en kopers van een woning. Als de overheid meent dat extra beschermingsmaatregelen nodig zijn, dan zijn er volgens mij minder verregaande alternatieven.'

Ook creatieve ondernemingen die aan de hand van de openbare databank gerichte reclame willen sturen krijgen geen vrijgeleide, zegt Korber. 'Als een onderneming uw persoonsgegevens toch zou verwerken en u gerichte reclame zou sturen, dan hebt u het recht daar bezwaar tegen te maken. Als die onderneming daaraan geen gevolg geeft, kan dat aanleiding geven tot verdere stappen, zoals een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.'

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.