Vastgoed actualiteit

Indexatie huur

De huurprijs die een huurder betaalt aan een verhuurder wordt schriftelijk bepaald in een huurovereenkomst en staat vast. Maar de huurwetgeving voorziet de mogelijkheid tot het indexeren van deze huur naargelang de gezondheidsindex.
Eenmaal de huurprijs vastgesteld door de eigenaar en aanvaard door de huurder kan deze huurprijs tijdens de volledige duur van huurovereenkomst niet meer aangepast worden door de verhuurder. In bepaalde omstandigheden kan de huurprijs wel herzien worden in de periode tussen de 9e en 6e maand voor het einde van de driejaarlijkse periode. Dit noemt men huurherziening maar gebeurt enkel onder bepaalde voorwaarden en is dus niet frequent.

Wat wel is toegelaten voor de eigenaar is het indexeren van de huurprijs. Dit houdt in dat de huurprijs jaarlijks aangepast wordt aan de kosten van het levensonderhoud want deze kunnen tijdens de loop van het huurcontract veranderen.

Wanneer mag de huurprijs geïndexeerd worden?

Het indexeren van de huurprijs gebeurt niet automatisch. Dit moet de eigenaar schriftelijk via een aangetekende brief opsturen naar de eigenaar op de datum waarop de huurovereenkomst is aangegaan en kan op jaarlijkse basis aangevraagd worden.
Indien de eigenaar te laat is met het aanvragen van de indexatie, heeft hij wettelijk gezien het recht om tot en met 3 maanden na de verjaardatum te indexeren met terugwerkende kracht van die 3 maanden.

Daarnaast moet het niet uitdrukkelijk vermeld worden in de huurovereenkomst dat de huurprijs geïndexeerd mag worden. Dit wordt namelijk standaard toegekend door de woninghuurwet, tenzij dit uitdrukkelijk uitgesloten wordt in de overeenkomst. Het moet wel gaan over een schriftelijke overeenkomst, bij mondelinge huurovereenkomst is de indexatie van de huurprijs niet toegestaan.

Hoe wordt de indexatie berekend?

De indexatie van de huurprijs wordt berekend aan de hand van de gezondheidsindex, dit is een tabel waarin de schommelingen van het indexcijfer van de gezondheidsprijzen staan. De huurwetgeving bevat een verplichte formule om deze indexatie te berekenen;

Geïndexeerde huur = (basishuurprijs x nieuwe indexcijfer) / aanvangsindexcijfer
  •  Basishuurprijs: huurprijs zonder kosten/lasten
  • Nieuwe indexcijfer: gezondheidsindex van de voorafgaande maand van verjaardag van inwerkingtreding van huurovereenkomst
  • Aanvangsindexcijfer: gezondheidsindex van de voorafgaande maand van ondertekening huurovereenkomst
De precieze indexcijfers zijn te vinden op de website van de FOD-economie.
  • Artikel delen

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.