Vastgoed actualiteit

5 veel gestelde vragen van huurders in coronatijden

Ook als huurder van een woning of appartement kunt u geconfronteerd worden met de gevolgen van de coronacrisis. Het Vlaams huurdersplatform zette vijf veel gestelde vragen en antwoorden op een rij.

Door het coronavirus heb ik minder inkomsten. Moet ik de huur blijven betalen?

Er bestaat geen wet waardoor de verplichting voor huurders om huur te betalen wegvalt. Niets belet natuurlijk dat verhuurders uit vrije wil de huur of een deel ervan kwijtschelden. Vraag hen dan om dat op papier te zetten met een handtekening. Maar weet dat ze daar niet toe verplicht kunnen worden.

Lukt het niet om de huur tijdig of volledig te betalen, dan is het beter om toch al een deel te betalen, waarbij je uiteraard nog voldoende overhoudt om te leven. Verwittig dan wel je verhuurder - best per e-mail - dat je geconfronteerd wordt met inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid, en dat je in afwachting van de uitkering van de vergoeding door de overheid voorlopig al een maandelijks bedrag zal betalen.

Mijn huurcontract eindigt binnenkort. Er zou een plaatsbeschrijving plaatsvinden en de waarborg bij de bank moet worden vrijgegeven. Wat als dat niet kan doorgaan?

U moet natuurlijk eerst nagaan of de verhuis nog praktisch doenbaar is. Is dat niet zo, dan mailt u zo spoedig mogelijk naar de verhuurder dat de geplande afspraken niet kunnen doorgaan en dat het om een situatie van overmacht gaat. Specificeer waarom het praktisch niet haalbaar is en verwijs naar de maatregelen rond het coronavirus.

U kunt hoe dan ook niet uit uw woning worden gezet, want dat vereist een uitvoerbaar vonnis van de vrederechter, wat in deze korte tijd niet meer haalbaar is. Probeer de verhuurder te overtuigen om de datum met een redelijke termijn uit te stellen en zet dat op papier. Dat kan ook door e-mails uit te wisselen.

Komen jullie niet tot een akkoord, dan zal de verhuurder zich tot de vrederechter moeten richten. U kunt als huurder een termijn van respijt vragen aan de vrederechter.

Als u van oordeel bent dat alles toch kan doorgaan, dan kunnen de gemaakte afspraken gewoon worden uitgevoerd. In beginsel moet een intredende of uittredende plaatsbeschrijving tegensprekelijk worden opgemaakt. Het is perfect mogelijk om een plaatsbeschrijving door een persoon te laten opstellen aan de hand van een voorgedrukt formulier samen met foto’s. Later dezelfde dag kan de andere partij nog de mogelijkheid krijgen om zijn aanmerkingen bij het opgesteld ontwerp van plaatsbeschrijving te maken. Het is dus niet strikt noodzakelijk dat beide partijen op hetzelfde moment aanwezig zijn, ook al is dat natuurlijk erg praktisch.

Belangrijk nog: de experten en makelaars aangesloten bij de vereniging van vastgoedmakelaars CIB hebben besloten om tijdens deze periode geen plaatsbeschrijvingen meer uit te voeren.

Mijn opzegtermijn loopt en een van de komende maanden moet ik de huurwoning verlaten. Kan de opzegtermijn door de omstandigheden worden verlengd?

U kunt (per e-mail of later per aangetekende brief) om een verlenging wegens buitengewone omstandigheden vragen voor bijvoorbeeld twee of drie maanden. Doe dat beter nu al, zodat de verhuurders zich ook op het uitstel van hun verhuis kunnen organiseren. Komen jullie tot een akkoord, zet dat dan best op papier met een handtekening van beide partijen of minstens via de uitwisseling van mails van het ondubbelzinnig akkoord.

Komen jullie niet tot een akkoord, stuur dan via een aangetekende brief een verzoek tot verlenging wegens buitengewone omstandigheden aan de verhuurders. Doe dat ten laatste een maand voor het verstrijken van de opzegtermijn. Als je dat verzoek aangetekend hebt verzonden, kan de verhuurder akkoord gaan of weigeren. Bij weigering moet u zich tot de vrederechter wenden. Die houdt rekening met de belangen van beide partijen en neemt een beslissing.

Wat als de verhuurder geen vakman te pakken kan krijgen voor herstellingen en de herstelling zelf ook niet kan uitvoeren?
Nu al geldt het principe dat een verhuurder aan een huurder de uitvoering van werken kan opdringen indien het over dringende herstellingswerken gaat. Dat zijn herstellingen die dringend moeten gebeuren omdat bij het uitblijven ervan de schade aan de huurwoning dreigt te verergeren. De huurder is verplicht de verhuurder van dat soort werken op de hoogte te brengen.

Omgekeerd kan het natuurlijk ook dat de huurder aandringt bij de verhuurder op het uitvoeren van dringende herstellingen. Als een verhuurder door de maatregelen moeilijk of zelfs niet aan een vakman geraakt die de herstelling kan uitvoeren, doet men er beter aan daarvoor enig begrip op te brengen. Behalve in extreme situaties zoals een lekkende waterleiding of de verwarming die niet langer werkt.

In de plaats van een termijn van uitvoering te eisen, kunt beter aandringen op een zo spoedig mogelijke herstelling. Merk op dat voor woninghuurcontracten onder toepassing van het Woninghuurdecreet (dus afgesloten vanaf 1 januari 2019) de huurder een overeenstemmende vergoeding kan vragen (korting op de huurprijs) wegens genotsderving als de uitvoering van de werken langer dan 30 dagen op zich laat wachten. Voor overeenkomsten onder toepassing van de woninghuurwet kan wel nog geldig in het huurcontract worden bepaald dat geen vergoeding verschuldigd is als de werken langer dan 40 dagen duren.

Ik moet de huurwoning leegmaken, maar het containerpark is gesloten en de verhuisfirma werkt niet. Wat nu?

Als de huurder erin slaagt om te verhuizen en er alleen niet in slaagt om bepaalde meubels of zaken te verwijderen door overmacht, dan begaat hij geen fout. Hij meldt het best dat hij de ontruiming voor zijn rekening neemt zodra het containerpark opnieuw open is. Dat beperkte gebrek in de teruggaveplicht betekent niet dat de huur doorloopt.

Hebt u een verhuisfirma aangesproken, dan informeert u beter nog eens of u beroep kunt doen op de verhuiswagen en -lift. Volgens de richtlijnen worden verhuisfirma’s niet als een essentiële sector beschouwd. Vraag in dat geval een schriftelijke verklaring van de verhuisfirma en breng de verhuurder op de hoogte dat het om overmacht gaat.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.